Den interaktive ledaren

I och med BPs otroligt klumpiga agerande efter oljekatastrofen, har det blivit mycket aktuellt att diskutera och ifrågasätta de högsta cheferna och deras handlande. Nedan finns ett utdrag ur en artikel från Positively som arbetar med ledarskapsutbildningar.

Notera att det som skiljer en bra ledare mot en sämre är de emotionella kompetenserna. Att vara lyhörd, empatisk och uppmuntra till dialog är en stor framgångsfaktor för en ledare.

”I våra undersökningar definieras toppresterande ledare som de vars enheter visar resultat bland de 25 % bästa i en och samma bransch över en femårsperiod, har hög arbetsmoral och en stark ansvarstagande kultur. Och liksom tidigare är det inte de observerbara handlingarna som skiljer toppresterarna från snittpresterarna, utan deras undermedvetna tankemönster.

Vi kallar den nya toppledarprofilen den interaktive ledaren. Den här ledaren är betydligt mer fokuserad på gruppen än på sin egen ledarroll. Gruppen förväntas fatta beslut och ta ansvar för sina handlingar som grupp. Ledaren har inte alla svar utan gruppen förväntas vara flexibel och hantera komplexitet och förändring. Ledaren stimulerar till dialog och ifrågasättande och har ett ömsesidigt empatiskt förhållande med sina medarbetare.

I vissa undersökningar har så många som 94 % av de bäst presterande cheferna detta speciella tankemönster. De kritiska områdena här är tankar kring auktoritet, förhållanden till andra, känslor och handlingar. Och dessa specifika tankemönster leder i sin tur till beteenden som visar på emotionell intelligens, fokus på resultat, engagerade medarbetare och förändringsledning.”

Källa: Positively

Leave a Reply