EQ- emotionell intelligens


Emotionell intelligens (EQ), även kallat känslomässig intelligens, är en samling nyckelkompetenser som visat sig vara väldigt viktiga faktorer för framgång. Det omfattar förmågor som självkännedom, social kompetens, flexibilitet, stresshantering och optimism. I huvudsak kan man säga att EQ handlar om att:

  • Hantera sig själv
  • Hantera relationer till andra
  • Hantera situationer

Det intressanta med EQ kontra IQ är att EQ kan utvecklas i hela den yrkesverksamma delen av livet upp till cirka 65 års ålder, medan IQ oftast inte kan utvecklas efter ca18 års ålder. Det har framkommit i undersökningar att IQ står för endast 10-20% av orsaken till en persons framgångar i arbetslivet och privatlivet medan EQ står för 80-90%.

Emotionell intelligens har visat sig vara en mycket viktig faktor i modernt ledarskap, där man genom flertalet undersökningar kan påvisa att 25% av affärsresultatet direkt kan hänvisas till det emotionella klimatet i företaget. Den ledare som kan skapa goda relationer, engagemang och trivsel skapar samtidigt ett bättre resultat. Man har också påvisat i att framgångsrika högpresterande chefer är signifikant mer emotionellt intelligenta än övriga.
Emotionell intelligens mäts med ett EQ test
EQ-i mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stortantal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

Begreppet EQ (Emotional Quotient) myntades av Dr. Reuven Bar-On 1985. Dr. Reuven Bar-On är tillsammans med Daniel Goleman och Peter Salovey de som mest undersökt och forskat på området.

Insikt

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.