EQ-test

Vad är EQ?

  • Emotionell intelligens utgörs av en samling personliga, emotionella och sociala kompetenser och förmågor, vilka påverkar ens förmåga att nå framgång i arbetslivet.
  • Forskning visar att emotionell intelligens är ett eget koncept och EQi ett kraftfullt verktyg för att identifiera och utveckla framgångsrika ledare och medarbetare.
  • De emotionella kompetenserna är dynamiska vilket innebär att de kan utvecklas och förändras över tid.
  • EQi är inte ett statiskt personlighetstest, utan ett test som mäter beteenden och förmågor.
  • EQ-i mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester.
  • EQ-i är baserat på 20 års forskning och testat på över 50.000 individer.

Vad mäter EQ-i?

Testet mäter fem huvudområden indelade i olika delskalor:

Självuppfattning – förmågan att förstå och hantera egna sinnesstämningar och beteenden.

Självuttryck – förmågan att uttrycka egna känslor och åsikter samt förmågan till självständighet.

Mellanmänskliga relationer – förmågan att förstå och interagera med andra.

Beslutsfattande – förmågan att fatta beslut samt att styra egna impulser.

Stresshantering – förmågan att vara flexibel samt att hantera sin stress på ett bra sätt.

Så här går ett Bar-On EQi® test till

Testet består av 125 påståenden som man tar ställning till genom att välja svarsalternativ 1-5. EQi är internetbaserat och tar ca 20–30 minuter att genomföra. Det avslutas med en genomgång av resultatet tillsammans med kandidaten.

Rätt jämförelse

Kandidaten blir jämförd med sin egen normgrupp indelat efter kön och ålder.

Validitet

Validitet betyder giltighet och kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Bar On-EQi® har en validitet på 0,50–0,60, vilket är högre än andra tester.

Reliabilitet

Reliabilitet betyder pålitlighet, vilket innebär att en mätmetod inte påverkas av slumpen. Reliabilitet för Bar-On EQi® är 0,76 vilket är högre än genomsnittet.

EQ hjulet